FUNDACJA
WSPÓŁPRACY
POLSKO-UKRAIŃSKIEJ
PAUCI

Budżet obywatelski: innowacyjny proces włączania obywateli w formowanie polityki finansowej miast

temu
7 marzec 2015
Podczas spotkań ekspertów PAUCI z przedstawicielami władz miejskich i aktywistami społecznymi w Czerkasach, Połtawie i Czernichowie omówiono możliwości wprowadzenia w Ukrainie mechanizmu budżetu obywatelskiego.
Obecnie ponad 1500 miast na całym świecie realizuje mechanizm budżetu obywatelskiego, zwanego inaczej budżetem partycypacyjnym, który jest formą demokracji bezpośredniej i oznacza dopuszczenie mieszkańców miast do dyskusji i podejmowania decyzji drogą glosowania co do zadań na jakie przeznaczona ma być część budżetu ich miast.

Właśnie zapoczątkowany projekt Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI pn. „Budżet partycypacyjny - szansą rozszerzenia aktywności obywatelskiej i prawdziwego partnerstwa z władzą publiczną” ma na celu wsparcie procesu upowszechnienia wzrost zaangażowania mieszkańców w procesy decyzyjne swoich miast i podniesienie poziomu dialogu między władzami lokalnymi i miejscową społecznością z wykorzystaniem polskiego doświadczenia w tej dziedzinie.

Projekt ten zakłada przeprowadzenie szkoleń dla urzędników i radnych miejskich, jak i aktywistów społecznych w zakresie metodyki przygotowywania budżetu w systemie partycypacyjnym, wizyty studyjnej do Polski, a także wprowadzenie przy pomocy ekspertów polskich i ukraińskich funkcjonalnego modelu działań prowadzących do uwzględnienia w budżetach celów wskazanych przez społeczeństwa miast uczestniczących w projekcie. Obecny na spotkaniach polski ekspert Borys Martela z Łodzi stwierdził, że pierwszy raz budżet obywatelski zaistniał w Polsce w roku 2011, a od tego czasu blisko 100 polskich miast zdecydowało o jego zastosowaniu wciągając mieszkańców w proces swych decyzji finansowych. Z wszystkich miast polskich największą sumę na cele wskazane i zaakceptowane społecznie przeznacza właśnie Łódź gdzie w roku 2013 było to 20 mln. zł, w 2014 roku kwota ta wzrosła do 40 mln. zł, a do 2018 roku, zgodnie z obietnica władz miasta, część obywatelska budżetu miasta sięgnie wartości 100 mln. zł. Możliwość kształtowania budżetu miasta stymuluje aktywność obywatelską. W roku 2014 łodzianie zgłosili ponad 900 projektów, z których około 700 poddanych pod glosowanie, w którym wzięło udział 170 tys. osób, tj. ponad 20% mieszkańców miasta. W rezultacie tego procesu w budżecie miasta znalazło się około 70 zadań, których wykonanie realizowane jest z obywatelskiej części budżetu.

Podczas odbytych spotkań często podnoszono problem możliwości wprowadzenia budżetu obywatelskiego w obecnej, złożonej sytuacji społeczno-gospodarczej Ukrainy skutkującej ograniczeniami zasobów finansowych samorządów ukraińskich. Odnosząc się do tych wątpliwości zastępca dyrektora Fundacji PAUCI Krzysztof Filcek powiedział: „Koncepcja budżetu partycypacyjnego zrodzila się nie w rozwiniętych krajach zachodu, ale w Brazylii w mieście Porto Alegre, blisko 30 lat temu. Właśnie wtedy Brazylia znajdowała się w okresie przejściowym od rządów autorytarnych do demokratycznych i doświadczała znacznych problemów natury finansowo-ekonomicznej. Tamtejsi politycy i aktywiści poszukiwali mechanizmów odbudowy zaufania społecznego oraz sposobów włączania społeczeństwa w procesy decyzyjne. Można znaleźć pewną analogię porównując sytuację współczesnej Ukrainy z sytuacja ówczesnej Brazylii. Należy też zaznaczyć, że wprowadzenie budżetu obywatelskiego na pierwszym etapie nie wymaga posiadania znaczących zasobów finansowych. Taki mechanizm można zastosować do budżetu określonej instytucji finansowanej ze środków publicznych, np. domu kultury, albo do budżetu jednej dzielnicy miasta. Po powodzeniu fazy pilotażowej można rozszerzyć ten mechanizm, tak aby objął całe miasto. Tak właśnie wprowadzono budżet obywatelski w wielu polskich miastach np. w Warszawie i Łodzi”. Przedstawiciele miast zaproszonych do uczestnictwa w projekcie wysoko ocenili inicjatywę projektową PAUCI. Sekretarz rady miasta Czernichowa – Władysław Kuchar zaznaczył, że wprowadzenie mechanizmu budżetu obywatelskiego pozwala rozszerzyć dialog ze społeczeństwem, w maksymalny sposób uwzględnić opinie mieszkańców co do zawartości budżetu miasta. Sekretarz rady miasta Połtawy – Oksana Derkacz stwierdziła: „Takie projekty są nadzwyczaj pożyteczne dla rozwoju samorządu lokalnego i jego współpracy ze społeczeństwem, a doświadczenie jakie pragną nam przekazać polscy koledzy jest dla nas bezcenne”. Projekt realizowany przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI jest współfinansowany ze środków Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz rządu Kanady. Informacja o spotkaniach w ramach projektu znajduje się też na portalach miast: Czerkasy, Połtawa i Czernichów.


projekt kierunek